Tag Archief van: corona

Huurkorting voor bedrijfsruimten

De Hoge Raad heeft bepaald dat de financiële pijn van de overheidsmaatregelen, als gevolg waarvan er geen of minder publiek in het gehuurde komt, tussen huurder en verhuurder gedeeld moet worden. Het betreft geen automatisch recht op korting.

Philippine Hoyng

De korting geldt voor huurovereenkomsten van horeca (inclusief hotels) en winkels, die zijn gesloten vóór 15 maart 2020. Voor huurovereenkomsten gesloten na 15 maart 2020 kan dit anders zijn.

Omzetverlies en TVL

De korting is van toepassing als de huurder kan aantonen dat hij omzetverlies heeft geleden. Als dat het geval is, kan de korting worden berekend. Waarbij rekening wordt gehouden met het omzetverlies en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) waarop de huurder aanspraak heeft gemaakt. Het bedrag dat vervolgens overblijft, wordt door twee gedeeld en in mindering gebracht op de huurprijs.

Dat komt neer op het volgende rekenmodel:
 De overeengekomen huurprijs wordt uitgedrukt in een percentage van de vaste lasten;
 Het met dat percentage overeenstemmende deel van de TVL, waarop huurder aanspraak kan maken, wordt afgetrokken van het bedrag van de overeengekomen huurprijs;
 Het percentage omzetvermindering wordt vastgesteld door de omzet in de periode waarover de korting berekend wordt te vergelijken met de omzet in een vergelijkbaar tijdvak voorafgaand aan de coronacrisis, volgens de formule: 100% – (100% x (lagere omzet/referentieomzet);
 Het nadeel wordt gelijk verdeeld over huur en verhuurder.

Een voorbeeld:
Overeengekomen huurprijs: € 4.500
Vaste lasten: € 25.000
TVL: € 10.000
Omzetdaling: € 20.000
Referentieomzet: € 100.000
De huurprijs bedraagt 18% (4.500/25.000 x 100%) van de vaste lasten.
Van de TVL wordt dus 18% toegerekend aan de huur. In dit geval € 1.800.
Omzetdaling bedraagt 80% (van € 100.000 naar € 20.000).
Verdeling nadeel: 50%.
Dat leidt tot de volgende korting:
(4.500 – 1.800) x 80% x 50% = € 1.080

Het rekenmodel is het uitgangspunt, tenzij op grond van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling zou moeten volgen.

Philippine Hoyng

www.hoyngdemonnink.nl

De bakens verzet; van volle zalen naar video-interviews

Het is wat overdreven om te stellen dat de agenda van Jaap Sluis half maart helemaal leeg raakte, maar hij moest wel het nodige schrappen. Toen de talkshows die hij presenteert niet door konden gaan, ging hij met zijn collega’s van De Coalitie video-interviews opnemen met ondernemers.

Jaap Sluis interviewde de afgelopen maanden ruim 50 ondernemers: ‘Verandering leidt vaak tot weerstand, maar in corona-tijden leek die te zijn verdwenen.’

Op 12 maart presenteerde Sluis nog een goedbezochte talkshow in Enkhuizen. Toen hij terug naar huis reed, kwamen de eerste annuleringen van andere geplande shows binnen. Sluis: ‘We hebben bij De Coalitie meteen overlegd wat dit voor ons zou betekenen. In ieder geval konden er direct al minstens zeven talkshows uit de agenda worden gehaald. Tegelijkertijd hebben we gekeken wat er wél kon. We zijn niet voor niets ondernemer geworden en voelden wel aan dat dit een moment was waarop het erop aankwam. We hadden al plannen om met video aan de slag te gaan en die werden nu in sneltreinvaart tot uitvoering gebracht.’

Hoog tempo
Er werd gestart met online interviews onder de vlag van Goede Zaken. Al snel volgden de NV Purmerend, NV Zaanstad en NV Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn er ruim 50 video-interviews geproduceerd. ‘Een onderwerp dat in ieder interview terugkomt, is natuurlijk corona’, vertelt Sluis. ‘Eén van de dingen die me opviel, is dat voor veel ondernemers geldt dat ze in hoog tempo de bakens moesten verzetten. Waarbij ik meermaals heb gehoord dat er onder druk veel meer kan dan gedacht. Verandering leidt vaak tot weerstand, maar in corona-tijden leek die te zijn verdwenen. Een belangrijke factor die in dat verband werd genoemd, is goede communicatie met werknemers en klanten.’

Veel geïnterviewden prijzen de innovatie, creatieve oplossingen, de flexibiliteit en het snelle schakelen dat ze om zich heen zien. Tegelijkertijd hoorde Sluis veel zorgen, bijvoorbeeld over winkels in de binnenstad, cultuurondernemers, ZZP’ers en starters, die nog geen buffer op hebben gebouwd. ‘Vrijwel iedereen gaf aan dat een tweede lockdown dodelijk zal zijn voor een fiks aantal bedrijven.’ Ook het spanningsveld tussen ondernemen en overheid was regelmatig onderwerp van gesprek. ‘Er is brede waardering, zowel richting landelijke als lokale overheid, voor de snelle noodhulp. Maar ik heb ook veel angst gehoord voor nieuwe, beperkende overheidsregelingen die vanachter een bureau zijn verzonnen en ondernemerschap in de weg zitten. Aan de andere kant vind ik het goed dat er vanuit bijvoorbeeld de gemeente Haarlem ook is verteld hoe het aan hún kant werkt.’

Belangenverenigingen
Sluis merkte een duidelijke verandering in perceptie richting (met name) beursgenoteerde bedrijven, die winstmaximalisatie centraal hebben staan. Bedrijven die ook in crisistijd investeren in personeel en relaties vallen juist in positieve zin op. ‘Ook hebben veel geïnterviewde ondernemers het wel gehad met zogenoemde freeriders. Die zijn nergens lid van en niet of nauwelijks maatschappelijk actief, maar vragen nu hulp aan of kloppen aan bij belangenverenigingen met vragen. Dan blijkt maar weer eens de waarde van sterke verenigingen als de Koninklijke Horeca, MKB en de Industriekring Haarlem. Dan moet je daar als individuele ondernemer ook aan bij willen dragen, je draagt de
lusten én de lasten.’

Ook na de zomer gaat De Coalitie door met video-interviews, onder meer voor Goede Zaken TV. Sluis: ‘We zijn destijds gewoon begonnen met filmen op ons eigen kantoor. Eind september gaan we weer van start, maar dan bij Restaurant Brouwerkolkje. Het is weliswaar uit nood geboren maar levert ons erg veel energie én leuke reacties op, daar gaan we met plezier mee verder.’

Interesse/meer informatie:
sluis@decoalitie.nl

TOFA voor flexwerkers

Ook voor flexwerkers met gederfde inkomsten over de periode maart, april en mei 2020 is er nu een noodsteunregeling: de TOFA. Via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van in totaal 1.650 euro bruto.

Met de regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW of Wajong. Het drempelbedrag om in aanmerking te komen voor de noodsteun is vastgesteld op een inkomen van minimaal 400 euro bruto in februari, waardoor onder meer studenten van de regeling gebruik kunnen maken. De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van drie maanden, maar wordt in een keer uitbetaald. De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en de aanvraagprocedure staat 3 weken open, tot en met 12 juli.

www.kvk.nl/corona