Berichten

Spookfactuur of toch echt verschuldigd?

Veel ondernemers krijgen jaarlijks facturen van de Stichting Reprorecht, Buma/Stemra en/of Videma en vragen zich af of dit een echte factuur is of een spookfactuur. Ik kan u één ding zeggen: het zijn geen spookfacturen.

Philippine Hoyng

Auteursrechten
De makers van muziek en televisieprogramma’s, schrijvers van boeken en artikelen in tijdschriften, dagbladen en andere media, als ook de uitgevers en producenten die investeren in de totstandkoming en beschikbaarstelling daarvan, verdienen hun geld door de vergoeding voor het gebruik van hun werk. Doordat er auteursrechten op hun zielespinselen rusten. Als ondernemer betaalt u een vergoeding voor het gebruik van die uitgaven, maar alleen als u ook daadwerkelijk en feitelijk zakelijk gebruik daarvan maakt. Wanneer u geen muziek ten gehore brengt aan uw personeel of klanten, geen televisiebeelden vertoont en geen kopieën maakt van beschermde teksten, dan hoeft u ook niet te betalen.

Factuur
De eerder genoemde instanties zijn collectieve beheersorganisaties. Zij zorgen voor het incasseren van de vergoeding en regelen dat die terecht komt bij de makers en schrijvers, oftewel bij collega-ondernemers.

Abonnementen
Een veel gehoorde reactie van ondernemers is: ‘Maar ik heb toch een abonnement op Spotify/Ziggo/KPN, waarom moet ik dan alsnog betalen?’ U betaalt met die abonnementen alleen voor privégebruik van de muziek of tv-programma’s. Het zakelijk gebruik, ofwel openbaar maken, is in dergelijke abonnementen niet inbegrepen. Door een vergoeding te betalen kunt u de muziek of beelden wel laten horen dan wel vertonen in uw bedrijf. Dat geldt ook voor het kopiëren van boeken en publicaties uit kranten en tijdschriften. Immers, door te kopiëren hoeven collega’s de krant of het tijdschrift niet zelf te kopen en ontvangen auteurs, makers en uitgevers geen vergoeding voor het hergebruik van hun werk.

Twijfelt u of u moet betalen, check dan de websites van de betreffende collectieve beheersorganisaties of neem contact op met Tanger Advocaten.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl)

Wijzigingen in arbeidsrecht op komst

Met ingang van 1 januari 2020 gaat er weer het nodige veranderen in het arbeidsrecht, als gevolg van de WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans. Voor u als werkgever is het van groot belang om te weten wat er gaat veranderen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Philippine Hoyng

1. Cumulatiegrond
Naast de reeds bestaande ontslaggronden komt een nieuwe grond, de i-grond of cumulatiegrond genoemd. Deze grond maakt het mogelijk om meerdere, niet voldragen ontslaggronden te combineren tot één redelijke grond. Dit moet het makkelijker maken om iemand te ontslaan. Deze mogelijkheid heeft echter wel een financieel plaatje: de rechter kan een extra vergoeding toekennen, met een maximum van 50% bovenop de transitievergoeding.

2. Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf de eerste dag dat zij in dienst treden recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.

3. Ketenregeling
Het wordt weer mogelijk om 3 bepaalde tijdcontracten in 3 jaar aan te gaan, vóór dat er sprake is van een onbepaalde tijd-contract.

4. Flexarbeid: payrolling en oproepkrachten
Werknemers die op payrollbasis werken, gaan dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Een oproepkracht zal voortaan minstens vier dagen van te voren moeten worden opgeroepen door de werkgever. Mocht het werk door de werkgever na oproeping worden afgezegd, dan heeft de werknemer toch recht op loon.

5. WW-premiedifferentiatie
De WW-premie wordt gedifferentieerd. Dat betekent dat werkgevers met veel flexibele arbeidskrachten een hogere premie gaan betalen. Immers, de kans dat een flexibele arbeidskracht aanspraak zal maken op een WW-uitkering is groter dan de kans dat een werknemer met een vast contract daarop aanspraak maakt.

Al met al dus weer diverse veranderingen die voor u als werkgever van groot belang zijn. Wanneer u vragen heeft over de veranderingen en wilt weten wat de gevolgen voor u betekenen, kunt u altijd contact opnemen.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten
(023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)

Het voorkomen van een loonsanctie van het UWV

Het UWV kan een loonsanctie opleggen aan werkgevers als er niet genoeg is gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer. Als de werknemer vervolgens een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever verplicht worden om maximaal 1 jaar langer het loon door te betalen. Zonder de mogelijkheid van ontslag.

Philippine Hoyng

Wanneer een werknemer nagenoeg 2 jaar ziek is, dient u tussen de 87e en 91e week er voor zorg te dragen dat de WIA-aanvraag, met het reïntegratieverslag, wordt ingediend bij het UWV. Het UWV beoordeelt vervolgens of aan alle reïntegratieverplichtingen is voldaan. Wanneer dit niet het geval is, dan krijgt de werkgever een loonsanctie. Deze is standaard voor een jaar. Wanneer de tekortkoming in de reïntegratieverplichting is opgeheven, kan een verkorting van de loonsanctie worden aangevraagd.

Hoe voorkomt u dat u een loonsanctie krijgt?

Wanneer een werknemer ziek wordt, is het van groot belang dat u als werkgever goed kunt motiveren waarom uw werknemer voor zijn eigen werk ongeschikt is. Dat geeft duidelijkheid bij zowel de werkgever als de werknemer en helpt de werknemer bij zijn reïntegratie. Leg deze motivering in ieder geval vast in de eigen onderlinge verslaglegging.

Vraag de bedrijfsarts om een duidelijke omschrijving van de beperkingen van de werknemer. Neem geen genoegen met vage beschrijvingen als ‘de werknemer kan niet lang staan of kan niet tillen’. Eis een concrete omschrijving, zodat u adequaat reïntegratie inspanningen kunt leveren. Bent u het niet eens met de bedrijfsarts of met de werknemer vraag dan een second opinion aan bij de eigen of een andere arbodienst of vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Start tijdig met spoor 2. Dit is het geval als duidelijk is dat er in spoor 1 definitief geen mogelijkheden (meer) bestaan, maar uiterlijk als de werknemer 1 jaar ziek is. Let op: de verplichting om in spoor 1 te zoeken naar werk blijft bestaan zolang het dienstverband duurt, ook als spoor 2 al is ingezet. De werkgever is uiteindelijk voor alle stappen in de reïntegratie verantwoordelijk, dus zorg dat u het juiste doet én dat u voldoende doet!

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)