Tag Archief van: statuten

Neem zelf de regie met calamiteitenplan

Ondernemen is vooruitzien en rekening houden met risico’s. Hoe blijft uw bedrijf overeind bij een calamiteit?

Belangrijke elementen van een calamiteitenplan zijn back-ups van belangrijke processen, verzekeringen en dergelijke. Maar voorziet uw calamiteitenplan ook in situaties waarin u als ondernemer zelf wegvalt? Stel dat u langere tijd of definitief uitgeschakeld bent, wie neemt dan uw taken als bestuurder waar en wie behartigt uw belangen als aandeelhouder? Laat het er niet op aankomen en neem zelf de regie door ook dit soort situaties in het calamiteitenplan mee te nemen.

Ontstentenis en belet

Een van de eerste zaken die geregeld moet worden, is de aanwijzing van de persoon die in dergelijke situaties het bestuur van de onderneming tijdelijk overneemt. De basis voor de regeling voor ontstentenis en belet, zoals de regeling wordt genoemd, vindt u in de statuten. Meestal staat in de statuten dat de algemene vergadering van aandeelhouders daarvoor iemand aanwijst. Papier is geduldig, in de praktijk blijkt dat het onderwerp wel in de statuten geregeld is, maar dat niemand is aangewezen. Maak er daarom een jaarlijks terugkerend actiepunt van door bij het vaststellen van de jaarrekening ook iemand aan te wijzen die het bestuur van de bv tijdelijk kan waarnemen als de bestuurder langdurig is uitgeschakeld.

Levenstestament

Aanvullend daarop kan in een levenstestament worden vastgelegd wat er met de onderneming moet gebeuren als de ondernemer wegvalt. In het levenstestament kan een volmacht gegeven worden aan een persoon die, in overeenstemming met de wensen van de ondernemer, de onderneming voortzet. Een levenstestament is bedoeld voor situaties waarin iemand nog wel in leven is maar tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn belangen en die van de onderneming te behartigen.

Voor het geval de ondernemer door overlijden wegvalt, kan in een testament een executeur worden aangewezen die, in overeenstemming met de wensen van de ondernemer, diens nalatenschap en de onderneming afwikkelt. Zo voorkomt u onduidelijkheid over uw wensen en houdt u zelf te touwtjes in handen als u onverhoopt langere tijd uitgeschakeld bent of komt te overlijden.

Xander Stuijt

Krans Notarissen denkt hierover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl