Het voorkomen van een loonsanctie van het UWV

Het UWV kan een loonsanctie opleggen aan werkgevers als er niet genoeg is gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer. Als de werknemer vervolgens een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever verplicht worden om maximaal 1 jaar langer het loon door te betalen. Zonder de mogelijkheid van ontslag.

Philippine Hoyng

Wanneer een werknemer nagenoeg 2 jaar ziek is, dient u tussen de 87e en 91e week er voor zorg te dragen dat de WIA-aanvraag, met het reïntegratieverslag, wordt ingediend bij het UWV. Het UWV beoordeelt vervolgens of aan alle reïntegratieverplichtingen is voldaan. Wanneer dit niet het geval is, dan krijgt de werkgever een loonsanctie. Deze is standaard voor een jaar. Wanneer de tekortkoming in de reïntegratieverplichting is opgeheven, kan een verkorting van de loonsanctie worden aangevraagd.

Hoe voorkomt u dat u een loonsanctie krijgt?

Wanneer een werknemer ziek wordt, is het van groot belang dat u als werkgever goed kunt motiveren waarom uw werknemer voor zijn eigen werk ongeschikt is. Dat geeft duidelijkheid bij zowel de werkgever als de werknemer en helpt de werknemer bij zijn reïntegratie. Leg deze motivering in ieder geval vast in de eigen onderlinge verslaglegging.

Vraag de bedrijfsarts om een duidelijke omschrijving van de beperkingen van de werknemer. Neem geen genoegen met vage beschrijvingen als ‘de werknemer kan niet lang staan of kan niet tillen’. Eis een concrete omschrijving, zodat u adequaat reïntegratie inspanningen kunt leveren. Bent u het niet eens met de bedrijfsarts of met de werknemer vraag dan een second opinion aan bij de eigen of een andere arbodienst of vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Start tijdig met spoor 2. Dit is het geval als duidelijk is dat er in spoor 1 definitief geen mogelijkheden (meer) bestaan, maar uiterlijk als de werknemer 1 jaar ziek is. Let op: de verplichting om in spoor 1 te zoeken naar werk blijft bestaan zolang het dienstverband duurt, ook als spoor 2 al is ingezet. De werkgever is uiteindelijk voor alle stappen in de reïntegratie verantwoordelijk, dus zorg dat u het juiste doet én dat u voldoende doet!

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)