Risico’s werkgever bij bedrijfsuitjes

Met het voorjaar voor de deur worden de nodige bedrijfsuitjes gepland. Voor het ene bedrijf hoort alcohol daarbij, terwijl dat voor een ander bedrijf juist ‘not done’ is. Voor de werkgever is een borrel/uitje echter niet geheel zonder risico’s, als een werknemer tijdens of kort na het bedrijfsuitje schade lijdt of aan een derde toebrengt.

Een werkgever is verplicht om het werk van haar werknemers zodanig in te richten dat schade tijdens de uitoefening wordt voorkomen. Daar horen ook het treffen van maatregelen en verstrekken van aanwijzingen bij, die redelijkerwijs nodig zijn om eventuele schade te vermijden. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werk lijdt. Tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien een werknemer schade lijdt tijdens of kort na een borrel/uitje kan de werkgever aansprakelijk zijn. Bij de beoordeling zijn onder meer de volgende omstandigheden van belang:
– Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats op de werkplek of op een externe locatie?
– Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats in werktijd of eigen tijd?
– Is de werknemer verplicht (al dan niet vanuit zijn functie, de zogenaamde morele plicht) aanwezig te zijn bij het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel of is aanwezigheid/deelname vrijwillig?

Afhankelijk van het antwoord op deze vragen, wordt beoordeeld of de werkgever aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade. Voor de werkgever bestaat een (soms vergaande) zorgplicht met betrekking tot een door de werkgever georganiseerd bedrijfsuitje/-borrel. Deze zorgplicht wordt groter naarmate er meer kans is op schadeveroorzakend gedrag. Het (laten) deelnemen aan gevaarlijke activiteiten tijdens een bedrijfsuitje/-borrel of het gebruik van alcoholhoudende dranken zijn voorbeelden van omstandigheden die er toe leiden dat de kans op een ongeluk en schade worden vergroot.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)