Regels rond privacy zieke werknemers

Sinds 2002 is het ziekteverzuim nog nooit zo hoog geweest. Wat mag u als werkgever (niet) vragen aan uw zieke werknemer?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt scherp in de gaten wat u als werkgever vraagt en of u daarmee de regels overtreedt. Wanneer dat gebeurt, kan de AP een dwangsom opleggen die kan oplopen tot enkele tonnen of 10% van de totale omzet. Daarom hier kort op een rijtje wat u wel of niet mag vragen.

De hoofdlijnen
Welke gegevens mag de werkgever wel vragen en/of vastleggen?
– telefoonnummer en (verpleeg) adres;
– vermoedelijke duur van het verzuim;
– lopende afspraken en werkzaamheden;
– of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
– of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
– of er sprake is van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Welke gegevens mag de werkgever niet vragen en/of vastleggen?
– (spontaan vertelde) oorzaak van verzuim;
– beperkingen en mogelijkheden van de werknemer;
– eigen waarneming over de gezondheidstoestand van de werknemer;
– informatie over therapieën;
– afspraken met artsen, therapeuten of begeleiders;
– problemen uit het verleden of in de privésfeer.

Andere gegevens over de zieke werknemer mogen door de werkgever niet worden verwerkt. Ook niet met toestemming van de werknemer. In geval van het noodzakelijkheidsvereiste, zoals bij ernstige epilepsie of suikerziekte, kan hierop met uiterste discretie een uitzondering worden gemaakt.

Om een goed oordeel te vormen over de arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie zal de bedrijfsarts de werknemer moeten uitvragen over de relevante medische en sociale gegevens. Alleen de informatie die nodig is om een beslissing te nemen over loonbetaling, verzuimbegeleiding of re-integratie mag de bedrijfsarts aan de werkgever verschaffen.

Werkgever, schakel altijd zo snel mogelijk de bedrijfsarts in, zodat je weet of het om kortdurend of langdurig ziekteverzuim gaat en hoe je dient te handelen.

Philippine Hoyng

www.hoyngdemonnink.nl