Berichten

Krans Notarissen signaleert fiscale schijnwerpers

Net als voorgaande jaren leverde Prinsjesdag ook deze keer weer een aantal voor ondernemers interessante onderwerpen op. De plannen zijn nog niet definitief, ze moeten door de het parlement en kunnen nog worden aangepast. Wij nemen alvast een voorschot daarop en signaleren de belangrijkste maatregelen voor ondernemers.

Xander Stuijt

In het Belastingplan 2021 was al vastgelegd dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Dat plan wordt in 2022 verder uitgevoerd. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan het voor zelfstandige ondernemers aantrekkelijk worden om de onderneming in een BV voort te zetten.

Loonbelasting en aandelen

Verder wordt de regeling aangepast voor werkgevers die hun werknemers willen betalen in de vorm van aandelen. Het nieuwe aan de regeling is dat pas loonbelasting hoeft te worden betaald op het moment dat de werknemer de aandelen mag verkopen aan een ander. Dat is immers ook het moment waarop de werknemer geld heeft om de belasting te betalen. De werknemer mag er ook voor kiezen de loonbelasting te betalen als de aandelen worden toegekend. Als notaris kunnen wij werkgevers èn werknemers helpen bij het vastleggen van de voorwaarden die aan de toekenning van aandelen zijn verbonden, zoals wanneer en aan wie de werknemer de aandelen mag verkopen.

Fonds voor gemene rekening

De constructies met open of besloten commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening staan al langer in de fiscale schijnwerpers. Verwacht wordt dat dit najaar een wetsvoorstel wordt ingediend waarbij de verplichting tot het betalen van Vennootschapsbelasting voor de open commanditaire vennootschap (CV) zal komen te vervallen. Ook zal het fonds voor gemene rekening aan de hand van andere fiscale criteria worden beoordeeld. Hoe deze regelingen er precies uit komen te zien, is op dit moment nog niet bekend. We zullen de vinger aan de pols houden. Als de wet op dit punt aangepast wordt, zal het noodzakelijk zijn bestaande structuren met open commanditaire vennootschappen aan te passen.

Xander Stuijt

Mocht u naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen met ons van gedachten willen wisselen, wij plannen graag een (virtuele) kop koffie met u in. Krans Notarissen helpt u graag verder.

www.kransnotarissen.nl

Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen

Veel bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben het waarschijnlijk al gemerkt: er komt een nieuwe wet, die het bestuur en het toezicht binnen hun organisatie of (sport)club verandert. Bij Krans Notarissen in Haarlem merkt men dat de wijziging veel betrokkenen bezighoudt. ‘We worden vaak gebeld door bestuursleden die zich afvragen of ze iets moeten veranderen aan hun statuten, de ‘spelregels’ van hun organisatie of club’, aldus notaris Xander Stuijt.

Xander Stuijt van Krans Notarissen: ´Er is nog genoeg tijd om een en ander aan te passen.´

Statuten goed doorlopen

‘De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2021´, vervolgt Xander Stuijt. ´Dat betekent niet per se dat een stichting of vereniging vóór die datum de statuten al bij de notaris gewijzigd moet hebben. Er is dus tijd om een en ander aan te passen. Het is tevens een goed moment om de statuten in zijn geheel nog eens goed door te lopen en te bekijken of sommige statutaire bepalingen nog wel passen. Zo kan het zijn dat de doelomschrijving niet meer geheel overeenkomt met de feitelijke activiteiten. Het is dan ook goed om de tijd te nemen om in één keer grondig naar de statuten te kijken.’

Stappenplan en scan

Notaris Stuijt geeft aan dat zijn kantoor daarbij op meerdere manieren kan helpen. ‘Om een indicatie te krijgen van wat er aan de statuten veranderd zou kunnen worden, kan het bestuur de gratis online test doen op statutentest.nl. Daarnaast kan de organisatie bij ons een stappenplan opvragen of ons opdracht geven een scan van de statuten te doen. Het stappenplan is kosteloos; aan de scan kunnen kosten zijn verbonden, waarbij het uitgangspunt is dat we die zo laag mogelijk willen houden.’

Digitaal rechtsgeldig

Ten slotte heeft Xander Stuijt nog een tip, die niet alleen geldt voor verenigingen en stichtingen, maar ook voor BV’s. ‘Voor het geval u binnenkort nog een vergadering wilt organiseren: op basis van de tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 kan dat digitaal rechtsgeldig gebeuren, ook al staat dat niet in uw statuten vermeld. De wet wordt, zolang de overheid het niet wenselijk vindt dat grotere groepen bij elkaar komen, steeds per twee maanden verlengd. Wij hebben een handige handleiding voor het digitaal vergaderen. U kunt deze kosteloos bij ons aanvragen. Verder kan een organisatie vanwege de COVID-maatregelen de termijn verlengen voor het opstellen van een jaarverslag en financieel overzicht over het afgelopen boekjaar.‘

Het stappenplan en de handleiding kunt u opvragen via notarissen@kransnotarissen.nl. Wilt u een scan van uw statuten laten maken of heeft u andere vragen? Krans Notarissen helpt u graag.

www.kransnotarissen.nl

Goede Zaken strooit met complimenten

Goede Zaken zet, in samenwerking met reclamebureau The Locals, drie ondernemers in het zonnetje op Complimentendag. Laat ons weten welke ondernemer uit Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Velsen of Haarlemmermeer een compliment verdient. Bij drie gaat de Complimenten Koerier langs met een prijzenpakket:

• Zakenlunch voor 2 personen bij Brouwerskolkje Exclusief.
• Een giftset van Rituals Haarlem.
• ‘Het ABC van Annie MG’ (Joke Linders), beschikbaar gesteld door boekhandel De Vries Van Stockum.
• ‘Schipperen is levenskunst. Persoonlijk leiderschap in roerige tijden’ (Marret Kramer).

Mail uw compliment vóór 23 februari naar goedezaken@decoalitie.nl en vertel wie u wilt complimenteren en waarom. De complimentenactie van Goede Zaken en The Locals wordt ondersteund door Krans Notarissen in Haarlem.

www.zakelijkcompliment.nl

UBO-register voor uiteindelijk belanghebbende

Na het passeren van de akte van oprichting van zijn bv bleef meneer A. nog even zitten. ‘Zeg notaris, hoe zit dat nu met dat UBO-register. Moet ik daar nu iets mee?’ Jazeker, en niet alleen bij de oprichting van een bv.

Xander Stuijt

Laat ik het uitleggen. Sinds 27 september 2020 is er een UBO-register. Met de afkorting bedoelen we de Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Het UBO-register moet inzichtelijk maken wie bij juridische entiteiten in Nederland de dienst uit maakt. Bij een bv is dat degene die meer dan 25% van de aandelen heeft of meer dan een kwart van het stemrecht.

In het geval van meneer A. is hij dus de UBO van zijn bv en dat wordt geregistreerd in het register bij de Kamer van Koophandel. Ook stichtingen en verenigingen moeten een UBO registreren. De vereniging van eigenaren hoeft dat juist weer niet te doen. En een rechtspersoon kan meer dan één UBO hebben.

‘Zo, juist ja en hoe gaat dat dan in zijn werk?’, vroeg meneer A. In dit geval had hij niet alleen de formulieren voor de inschrijving van de bv in het handelsregister getekend, maar ook de UBO-verklaring. Daarmee melden wij straks meneer A. eerst als UBO aan bij de Kamer van Koophandel en daarna schrijven we de opgerichte bv in. Als meneer A. over een tijdje terugkomt, voor de overdracht van het nieuwe kantoorpand aan de bv, dan zullen we nog een keer vragen wie de UBO van de bv is. Vervolgens controleren we in het register of de gegevens die hij opgeeft actueel zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan actualiseren we de gegevens bij de Kamer van Koophandel.

Xander Stuijt

Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels bij de Kamer van Koophandel. Als u daarover vragen hebt, helpen wij u graag. Neem contact met ons op via:
notarissen@kransnotarissen.nl

Certificering van aandelen om continuïteit te waarborgen

Heb ik het eigenlijk wel goed geregeld voor mijn bedrijf? Het is een vraag die Xander Stuijt van Krans Notarissen in deze corona-tijd regelmatig krijgt. Die vraag beantwoordt hij meestal met een wedervraag: ‘Wat wil je dat er met de onderneming gebeurt als jij plotseling wegvalt?’

Xander Stuijt (links) met kantoorgenoot Tessa Bos: ‘Met certificering splits je als ondernemer het recht op winst en het stemrecht.’

Om dan te vervolgen met: ‘Je zou eens aan certificering van de aandelen moeten denken.’ Certificering van aandelen is een hulpmiddel, om de stabiliteit van de besluitvorming in de algemene vergadering van een bv – en daarmee indirect de continuïteit van de onderneming – te waarborgen. Bij certificering van aandelen draagt een aandeelhouder zijn aandelen, en dus ook het stemrecht, over aan een speciaal daarvoor opgerichte stichting. ‘Deze stichting administratiekantoor beheert de aandelen en zorgt ervoor dat er een doeltreffend bestuur gevoerd kan worden in de bv. Door het opzetten van een goede regeling voor de benoeming van daartoe gekwalificeerde bestuurders. De stichting is namelijk de aandeelhouder en stemt op de aandelen als er een algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuur van de stichting is de baas. De certificaten van aandelen geven uitsluitend recht op de winst. Je splitst als ondernemer dus eigenlijk het recht op winst en het stemrecht.’

‘En’, zo vervolgt Xander Stuijt zijn uitleg, ‘wij denken graag met je mee over de vormgeving van het bestuur. Je kunt het zo regelen dat, zolang jij zelf nog bij de onderneming betrokken bent, jij de enige bestuurder van de stichting bent. En daarnaast een regeling opnemen voor als zich een calamiteit voordoet. In de statuten van de stichting kan opgenomen worden wie na jou het bestuur vormt en dus de besluiten neemt over de bedrijfsvoering. Je voorkomt daarmee dat de zeggenschap terecht komt bij personen die de kennis ontberen om de onderneming goed te besturen.’

De stichting kan ook ingezet worden bij bedrijfsopvolging. Door het schenken van certificaten aan de kinderen kan alvast wat vermogen naar hen geschoven worden. De ondernemer blijft zelf bestuurder van de stichting en blijft dus zelf aan het hoofd staan van de onderneming. Als de kinderen oud genoeg zijn, kunnen ze via de stichting op speelse wijze bij de onderneming betrokken worden. ‘Kortom, genoeg stof voor een goed gesprek over de continuïteit van de onderneming’, zegt Xander Stuijt. ‘En denk ook eens aan een familiestatuut. Dat is een document waarin je afspraken vastlegt over allerlei onderwerpen die spelen in familiebedrijven. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van kinderen, opvolgers, dividendbeleid en de missie die je met je onderneming hebt. Daarover vertel ik in een volgende editie van Goede Zaken graag meer.’

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft op donderdagochtend voor ondernemers een telefonisch spreekuur van 8.30 – 9.30 uur.

www.kransnotarissen.nl

Krans Notarissen houdt de focus op dienstverlening

Zondagmiddag 15 maart zaten wij van Krans Notarissen met een kernteam op kantoor in crisisberaad. Over hoe we de komende tijd de dienstverlening aan onze cliënten op peil kunnen houden, zonder de gezondheid van onze mensen en van onze cliënten in de waagschaal te stellen. ‘Het lijkt inmiddels alweer een eeuw geleden’, zo zegt Tessa Bos.

Tessa Bos en Xander Stuijt: ‘Het is mooi dat we onze cliënten nog steeds onze diensten kunnen verlenen, zij het in aangepaste vorm.’

We hebben toen besloten onze dienstverlening zoveel mogelijk te continueren, maar dan wel met zo min mogelijk fysiek cliëntencontact. Xander Stuijt van Krans Notarissen legt uit hoe dat in zijn werk gaat. ‘Wij zijn als notaris gewend de mensen aan tafel te hebben, bijvoorbeeld bij een overdracht van een huis. Dan heb je het normaal gesproken al gauw over zes mensen. Dat hebben we nu aangepast, door alleen met de koper aan tafel te zitten. De verkoper tekent voor de overdracht al een volmacht, zodat hij niet aanwezig hoeft te zijn. De makelaars en tussenpersonen zijn ook niet aanwezig. De overdracht van een huis is altijd een feestelijk moment, het is natuurlijk heel jammer dat dit nu niet zo kan, maar we maken er binnen de omstandigheden maar het beste van.’

Ook de dienstverlening aan onze cliënten op het gebied van familierecht, zoals testamenten, zetten we voort. Met dien verstande dat we ons dan met name richten op cliënten die door hun gezondheidstoestand behoefte hebben aan het snel opstellen van een testament, of die uit angst voor besmetting met het coronavirus de zaken liever snel geregeld willen hebben. De dagelijkse praktijk waar het betreft het maken van testamenten wordt in deze periode erg bemoeilijkt doordat nogal wat mensen in quarantaine zitten. Juist die cliënten hebben vaak nog de behoefte een testament op te stellen. Op basis van de wet zijn er gelukkig mogelijkheden om ook die groep cliënten te kunnen helpen met het vastleggen van hun testament.

Bij volmacht
Andere werkzaamheden, zoals op het gebied van ondernemingsrecht, vinden doorgaans al plaats bij volmacht. Onze advisering aan ondernemers gaat gewoon door, telefonisch of per mail. Tessa Bos: ‘Het is bijzonder om te zien dat bijna al onze mensen thuis werken en dat de cliënt daar geen last van heeft.’

‘Wij zijn nu een tijdje verder’, zegt Xander Stuijt, ‘en het is mooi dat we op deze wijze onze cliënten nog steeds onze diensten kunnen verlenen, zij het in aangepaste vorm. Het gaat er in de kern om dat we er, juist in deze verwarrende tijden, voor onze cliënten zijn.’

www.kransnotarissen.nl

Meerdere opties overgangsregeling pensioen in eigen beheer

De regeling voor het opbouwen van een pensioen in eigen beheer is met ingang van 1 juli 2017 beëindigd. Notaris Xander Stuijt ziet in zijn praktijk dat veel ondernemers al een keuze gemaakt hebben voor de afwikkeling van hun in eigen beheer opgebouwde pensioen. Zij hebben in overleg met hun belastingadviseur of accountant gebruik gemaakt van een overgangsregeling en hun pensioen afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Xander Stuijt adviseert niet alleen de eigen belastingadviseur of accountant, maar ook een pensioendeskundige in te schakelen.

Die overgangsregeling eindigt op 31 december van dit jaar. Met ingang van 2020 zijn er geen mogelijkheden meer het huidige pensioen af te kopen of om te zetten, zonder dat daarover een flink bedrag aan belasting moet worden betaald. Wie nog geen keuze maakte èn nog van de overgangsregeling gebruik wil maken, moet dus snel in actie komen.

Compensatie (ex-)partner
De keuze voor de ene of de andere optie gaat niet alleen de ondernemer aan, ook zijn (ex-)partner is daarbij betrokken. Immers, niet alleen de pensioenaanspraken van de ondernemer kunnen afnemen, ook die van zijn (ex-)partner kunnen door de omzetting verminderen. Als dat het geval is, moet daarvoor gecompenseerd worden. Of en hoe hoog een compensatie moet zijn, en welke afspraken in dat kader gemaakt worden, hangt sterk af van de persoonlijke situatie van de ondernemer en diens (ex-)partner. Het is ook verstandig de testamenten te laten beoordelen. Als er sprake is van een oudedagsverplichting moet het testament daarop goed zijn afgestemd.

Lastige materie
Pensioenen zijn sowieso een lastige materie, wie zelf niet deskundig is op dit gebied, neemt al vlug een kostbare, verkeerde beslissing. Het is verstandig om met deskundigen te overleggen voor een definitief besluit te nemen. Denk daarbij niet alleen aan de eigen belastingadviseur of accountant, maar, zo adviseert Xander Stuijt, schakel ook een pensioendeskundige in. Daarna zorgt de notaris voor zorgvuldige vastlegging van de gemaakte afspraken. Regel het nu alvast goed, dan kunt u als ondernemer straks gerust van uw oude dag genieten.

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft voor ondernemers een telefonisch spreekuur op donderdag van 8.30-9.30 uur.

www.kransnotarissen.nl

Het belang van ‘huwelijkse voorwaarden’

Een geval uit de praktijk: Profit Center BV had één aandeelhouder. Op een goed moment heeft deze aandeelhouder een aantal aandelen uitgegeven aan twee medewerkers, die van cruciaal belang zijn voor de onderneming. Leuk voor deze twee medewerkers, zij delen mee in de waardegroei van de onderneming, die immers mede aan hun inzet te danken is.

Xander Stuijt en Tessa Bos: ‘Belangrijk is dat een overeenkomst goed weergeeft wat de bedoelingen van de aandeelhouders zijn.’

Het sluitstuk van zo’n regeling hoort een overeenkomst tussen de drie aandeelhouders te zijn. Helaas wordt dat in de praktijk nogal eens op de lange baan geschoven en komt van uitstel uiteindelijk afstel. ‘Tja’, peinst Xander Stuijt, ‘dan komt onvermijdelijk de dag dat de grootaandeelhouder ermee wil stoppen en zijn aandelen aan een derde wil verkopen. De medewerkers zien het met de koper niet zitten en weigeren hun aandelen over te dragen. De koper is alleen in een 100% belang geïnteresseerd en ziet af van de deal. Jammer voor de grootaandeelhouder.’

Xander Stuijt ziet dit vaker gebeuren in zijn praktijk. Jammer, vindt hij, je kunt juist in een aandeelhoudersovereenkomst van tevoren al veel regelen. Bijvoorbeeld dat als de grootaandeelhouder zijn aandelen aan een derde wil verkopen, de kleine mede-aandeelhouders verplicht zijn mee te verkopen of het pakket aandelen zelf overnemen tegen de geboden koopsom.

Met een goede aandeelhoudersovereenkomst is veel leed te voorkomen. ‘We noemen dat wel de huwelijkse voorwaarden’, zegt Tessa Bos. ‘Belangrijk is dat die overeenkomst goed weergeeft wat de bedoelingen van de aandeelhouders zijn en dat daarbij oog is voor de belangen van zowel de grootaandeelhouder als de kleine aandeelhouders. In voor hen heldere bewoordingen en met duidelijke definities.’

Bij de start van de samenwerking wil niemand er aan denken, toch moet ook de exit-regeling, juist als de onderlinge verhoudingen nog goed zijn, besproken worden. Zo’n overeenkomst kan alleen maar maatwerk zijn, en dat is nu juist waar notarissen Xander Stuijt en Tessa Bos met hun kantoor Krans Notarissen zich graag voor inzetten.

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft speciaal voor ondernemers een telefonisch spreekuur op donderdagochtend van 8.30- 9.30 uur.
www.kransnotarissen.nl