Tag Archief van: Krans Notarissen

Nieuwe maatregelen voor overdragen van onderneming in aantocht

Overweegt u binnenkort uw onderneming aan de volgende generatie over te dragen? Er zijn fiscale maatregelen zijn die zo’n overdracht kunnen vereenvoudigen. Het is al langere tijd onrustig op het front van de ‘bedrijfsopvolgingsregeling’ (BOR) en de ‘doorschuifregeling aanmerkelijk belang’ (DSR ab) en er zijn en aantal veranderingen in aantocht. Met de update van de regelingen moeten deze beter uitvoerbaar worden en wordt het in sommige gevallen lastiger gebruik te blijven maken van deze fiscale regelingen.

Aangekondigde aanpassingen
Een korte greep uit de aangekondigde aanpassingen: er komen maatregelen die onbedoeld gebruik van de BOR via kunstmatige constructies tussen ouders en kinderen tegengegaan. De ‘onderneming aan derden verhuurd onroerend goed’ wordt voortaan standaard aangemerkt als beleggingsvermogen en valt daarmee buiten het bereik van de BOR. Reorganisaties worden in sommige gevallen eenvoudiger om dat de bezitseis en de voorzettingseis versoepeld worden. Zo vervalt bij schenkingen de eis dat de ontvanger minimaal 36 maanden in dienst moet zijn bij de onderneming, daar tegenover staat dat de ontvanger 21 jaar of ouder moet zijn. En de voorwaarden voor de mogelijkheid tot het doorschuiven van een belastingclaim bij het bezit van een aanmerkelijk belang in de onderneming worden aangescherpt.

Een bedrijfsoverdracht is meestal een complexe aangelegenheid waarbij er tijd en aandacht moet zijn voor ieders belangen. Dat wordt er met de voorgestelde wijzigingen niet eenvoudiger op. Vooral omdat de regelingen niet op hetzelfde moment in werking zullen treden, is zorgvuldige planning noodzakelijk. In sommige gevallen moeten er nog dit jaar stappen gezet worden, in andere gevallen kan het raadzaam zijn pas volgend jaar stappen te zetten. Om optimaal van de regelingen gebruik  te maken is het verstandig tijdig met uw adviseurs om tafel te gaan zitten, ook omdat voor een succesvol beroep op deze fiscale regelingen bepaalde lange termijnen in acht moeten worden genomen.

Xander Stuijt

Meer informatie en advies
Krans Notarissen praat u graag vanuit de notariële invalshoek bij over de op handen zijnde veranderingen en neemt  dan  meteen met u door of er nog andere zaken spelen die u zou willen regelen. Een eerste oriënterend gesprek van een half uur is gratis. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

 

 

 

 

 

 

Digitaal vergaderen volgend jaar weer mogelijk

Begin dit jaar is het Wetsvoorstel digitale AVA ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel biedt Nederlandse rechtspersonen de gelegenheid om algemene (leden) vergaderingen digitaal te houden. Het is de wens van velen dat de mogelijkheid tot het houden van digitale algemene (leden) vergaderingen definitief in de wet wordt opgenomen. Tijdens de coronapandemie maakte een noodwet het mogelijk digitaal te vergaderen en er zijn in die tijd veel positieve ervaringen opgedaan met digitale bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat deze wet met ingang van 1 januari 2025 in werking treedt.

Aanpassen van de statuten
In deze column kunnen we het wetsvoorstel niet tot in detail bespreken, we vatten daarom de kern voor u samen. Voor NV’s, BV’s, Coöperaties en Onderlinge Waarborgmaatschappijen (OWM) zal  een volledig digitale vergadering alleen mogelijk zijn als de statuten dat uitdrukkelijk toestaan. Omdat de digitale vergadering een afspiegeling van een fysieke vergadering moet zijn, zullen de statuten zo moeten worden ingericht dat de aandeelhouders of leden volwaardig kunnen meedoen aan de vergadering. Wie na de invoering van de wet een digitale algemene vergadering wil houden, zal in veel gevallen de statuten moeten aanpassen simpelweg omdat bij het opstellen van de statuten met deze nieuwe voorschriften nog geen rekening gehouden kon worden.

Bij verenigingen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is geen statutaire grondslag vereist voor het houden van een digitale algemene ledenvergadering. De leden kunnen het bestuur machtigen om een digitale algemene vergadering te houden en daarbij randvoorwaarden meegeven, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van een digitale vergadering. Het kan zinvol zijn de mogelijkheid van een digitale vergadering toch aan de statuten toe te voegen en daarmee de randvoorwaarden statutair vast te leggen.

Meer informatie en advies
Wilt u de mogelijkheid om een digitale algemene (leden)vergadering te houden toevoegen aan de statuten van uw BV, Coöperatie, OWM, vereniging of VvE, neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u hier graag over en nemen dan meteen met u door of er nog andere zaken spelen die u anders zou willen regelen. Een eerste oriënterend gesprek van een half uur is gratis. Neemt u daarvoor contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt

 

Regelgeving schenkingen en winstuitkeringen wijzigt in 2024  

Sint heeft zitten langdurig zitten verzinnen
Hoe dit gedicht eens anders te beginnen.
Dit jaar heeft hij niet lang hoeven denken,
Wat hij ondernemers zou willen schenken.
De recessie maakt alles nogal duur,
Dat vindt Sint wel erg zuur,
Daarom wenst de goedheiligman als geste
U voor 2024 toch echt het allerbeste.
En geeft hij u als toetje bij dit gedicht,
Van nieuwe wetgeving een overzicht.

Wie een periodieke uitkering wil schenken aan een algemeen nut beogende instelling (anbi) wordt voortaan geconfronteerd met een maximum bedrag van €250.000 voor de giftenaftrek. Giften door een bv aan een anbi worden met ingang van 2024 niet langer als uitdeling aan de aanmerkelijk belanghouder gezien en leidt een gift vanuit een bv niet langer tot heffing van dividendbelasting.

Wet excessief lenen
Zoals bij velen bekend beperkt de Wet excessief lenen de mogelijkheid voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) om onbelast tot een bedrag van € 700.000 van zijn eigen bv te lenen. Wie meer dan het toegestane bedrag heeft geleend, moet over het meerdere belasting betalen in box 2. Leningen die verstrekt zijn voor een eigen woning  tellen daarbij in principe niet mee. Voor volgend jaar wordt het grensbedrag verlaagd tot € 500.000. Dat kan een reden zijn om de fiscale positie opnieuw te bekijken en indien gewenst nog dit jaar maatregelen te nemen.

Winstuitkering
Tegen het einde van het jaar kan de vraag opkomen of er nog dit kalenderjaar een winstuitkering kan plaatsvinden. De eerste vraag is of de bv over voldoende liquide middelen beschikt om de uitkering en de daarover verschuldigde belasting te voldoen. Er spelen meer zaken mee, te veel om gedetailleerd in dit blog uit een te zetten. In 2024 wordt het AB-tarief verhoogd naar 33%. Door de combinatie van dit tarief en de eerste schijf,  die tot € 67.000 loopt, kan het raadzaam zijn juist te wachten met een winstuitkering tot volgend jaar. Bespreek dit met uw belastingadviseur.

Al met al zijn er nog veel onderwerpen om met het eind van het jaar in zicht nog eens over na te denken. Krans Notarissen denkt daarover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt

 

 

Notariswerk met een gouden randje

Simone Nijssen-Boland, momenteel kandidaat-notaris bij Krans Notarissen in Haarlem, wordt binnenkort ’toegevoegd notaris’, een functie die haar meer bevoegdheid en autonomie geeft binnen het notariaat. ‘Mijn leven zal niet ineens drastisch veranderen, maar het werk dat ik nu met veel plezier doe, krijgt een extra gouden randje.’

Haar reis bij Krans Notarissen begon in 2000, na een aanbeveling van haar buurvrouw, die boekhoudster bij toen nog Krans Helmig Stuijt was. ‘Mijn eerste ontmoeting met Adriaan Helmig was ontzettend inspirerend, hij was zo enthousiast! En ook het tweede gesprek, met Xander Stuijt, was erg leuk. Ik trad direct na mijn afstuderen in dienst en ben niet meer weggegaan.’
Simone is verantwoordelijk voor commercieel ondernemingsrecht, maar heeft in ieder rechtsgebied ervaring opgedaan. ‘We zijn een kantoor waar je voor alles terecht kunt. Of je nu een testament wilt opmaken of je onderneming wilt structureren die miljoenen waard is. We vormen een goed team, hebben allemaal een mentaliteit van niet lullen maar poetsen. Praktisch en met veel humor.’

Nieuwe rol
Hoewel Simone eerdere kansen om notaris te worden afsloeg, kijkt ze ernaar uit om de rol van (toegevoegd) notaris komend jaar te aanvaarden. ‘Ik ben zelf geen ondernemer. Ik geniet van de verantwoordelijkheid voor mijn werk en draag graag bij aan de organisatie, maar het kantoor leiden als eigenaar is niet mijn roeping. Als toegevoegd notaris ben je een soort ‘notaris in loondienst’. Het geeft me meer zelfstandigheid, bevestigt mijn positie binnen het kantoor en het stelt me in staat om aktes te ondertekenen zonder beperkingen van de agenda van de hoofdnotaris. Dat maakt me flexibeler voor mijn cliënten.’

De mens centraal
Het mooiste aan het werk? ‘De gesprekken met mensen en het vertalen van complexe juridische kwesties naar begrijpelijke taal. Elke akteondertekening is een belangrijk contactmoment, de kans om een positieve beleving te creëren. Tegenwoordig wordt het notariaat geconfronteerd met toenemende regelgeving, met name op het gebied van klantenonderzoek en anti-witwaswetten. Niet het meest opwindende aspect van het vak, maar ik vind wel dat we hierin een rol kunnen pakken zónder de cliënt daarmee te veel te belasten. Tenslotte ben je als notaris altijd al geïnteresseerd in de mens achter de akte. Wie ben jij als ondernemer? Wat doe je? Wat drijft jou? Alleen dan kun je meedenken over bedrijfsstructuur. Een tip: schakel eerder een notaris in. Al was het maar om een gedachtenvorming op gang te brengen. Moeilijke kwesties vooraf bespreken kan toekomstige uitdagingen helpen voorkomen.’

www.kransnotarissen.nl

‘Elke akteondertekening is een kans om een positieve beleving voor de cliënt te creëren.’

Tijdelijke wet turboliquidatie vergroot transparantie

Ook het leven van een rechtspersoon is eindig. Als een ondernemer besluit te stoppen met zijn activiteiten kan het goed zijn dat de bv op een gegeven moment leeg zal zijn. Dat is het moment om de bv op te doeken; de algemene vergadering neemt dan een besluit tot ontbinding.

Onbetaalde schuldeisers
De oude regeling voor ontbinding van een rechtspersoon zonder baten kent een eenvoudige vereffeningsprocedure. Als de bv op het moment van ontbinding geen baten meer heeft, houdt deze van rechtswege op te bestaan. In de praktijk wordt dit een turboliquidatie genoemd. Er kunnen echter nog wel schulden zijn die niet meer voldaan kunnen worden. In de oude regeling werd vaak toegewerkt naar een situatie waarin op het moment van ontbinding geen baten meer aanwezig waren, met als gevolg dat schuldeisers onbetaald achterbleven.

Transparantie van de liquidatie
De ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ zal hierin verandering brengen. Deze wet beoogt de transparantie van de liquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik effectiever te bestrijden. De mogelijkheid om via een turboliquidatie het bestaan van een bv te beëindigen blijft wel bestaan, maar op grond van de nieuwe wet wordt de positie van schuldeisers verbeterd en dient het bestuur van de bv een financiële verantwoording af te leggen over de wijze van vereffening.  Binnen twee weken na het besluit tot ontbinding moet de financiële verantwoording en een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten bij het handelsregister gedeponeerd worden, zodat schuldeisers die stukken kunnen inzien en zich een beeld kunnen vormen van hun positie.

Nieuwe wet dit jaar nog ingevoerd
Het bestuur zal over de vereffening ook open moeten communiceren met de schuldeisers om te voorkomen dat deze er bij toeval achter komen dat hun schuldenaar niet meer bestaat en er niets meer te halen is. Ook voor bestuurders worden de regels strenger. Als bij een turboliquidatie schuldeisers onbetaald blijven terwijl de bestuurders de spelregels voor zo’n ontbinding niet hebben nageleefd, kan het Openbaar Ministerie de rechtbank verzoeken een bestuursverbod op te leggen. Daarmee moet voorkomen worden dat bestuurders ook andere bv’s op deze manier leeghalen en opnieuw schuldeisers benadelen. Verwacht wordt dat de wet nog dit jaar ingevoerd wordt.

Xander Stuijt

Als u vragen hebt over de nieuwe regeling, praat Krans Notarissen daarover graag met u door. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

 

Familiestatuut; een baken voor de toekomst

Een eenpersoonsonderneming wordt een bv, dat worden een paar bv’s. Naast de oprichter komen andere familieleden in het bedrijf werken en al snel kan er sprake zijn van een heus familiebedrijf met een flink aantal medewerkers. Vroeg of laat komt een familiebedrijf voor verschillende keuzes te staan: “hoe gaan we verder, wie neemt welke rol op zich en hoe houden we de familie betrokken bij het bedrijf?”

Het bepalen van de te volgen strategie is van wezenlijk belang voor het succes van de onderneming. Maar zulke gesprekken zijn niet eenvoudig omdat de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren van het bedrijf uiteen kunnen lopen. Het opstellen van een familiestatuut kan richting geven aan de gesprekken binnen de familie over de historie van het bedrijf, het gedachtengoed binnen de familie, de gezamenlijke normen en waarden en de gewenste ontwikkeling van het bedrijf. Een familiestatuut vormt het raamwerk waarin de familie de afspraken over het bedrijf vastlegt. Daarbij kunt u denken aan de vraag of alleen familieleden eigenaar van het bedrijf mogen zijn, welke familieleden in het bedrijf mogen meewerken, hoe een verantwoord dividendbeleid wordt vormgegeven en hoe de opvolging binnen het bedrijf geregeld wordt. Ook kunnen afspraken gemaakt worden bij het onverwacht wegvallen van directieleden of hoe te reageren als zich een koper voor het bedrijf aandient.

Een familiestatuut is de kapstok
Een familiestatuut vormt de kapstok voor alle juridische documenten die van belang zijn binnen het familiebedrijf, zoals de statuten van het bedrijf en de aandeelhoudersovereenkomst. Een familiestatuut moet natuurlijk wel up-to-date gehouden worden. In een paar jaar tijd kunnen de familie en de zakelijke omstandigheden immers veranderd zijn. Het is daarom verstandig periodiek met de familie te bekijken of de inhoud van het statuut nog overeenstemt met de wensen van de familie.

Xander Stuijt

Als u overweegt een familiestatuut op te stellen, praat Krans Notarissen daarover graag met u door. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Te veel lenen van uw eigen bv leidt tot belastingheffing

Al eerder schreven we op deze pagina Goede Zaken over het wetsvoorstel om bovenmatig lenen van geld van de eigen bv tegen te gaan. Op 13 september 2022 is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt.

Kort gezegd houdt de nieuwe regeling in dat inkomstenbelasting moet worden betaald als een aandeelhouder meer dan 700.000 euro bij de eigen bv heeft geleend. Het maakt daarbij niet uit wat voor type lening het is, bijvoorbeeld een langlopende lening of in rekening-courant. Er geldt wel een uitzondering als het geld is gebruikt voor een eigen woning, mits aan alle voorwaarden (waaronder renteaftrek in box 1) wordt voldaan. Vanaf 2023 geldt bovendien dat als geld geleend wordt van de eigen bv voor de aankoop van een eigen woning, een hypotheek moet worden gevestigd ten behoeve van die bv. Die hypotheek geeft de bv zekerheid voor de terugbetaling van de lening.

Eerste peilmoment

Wil een directeur-grootaandeelhouder die heffing voorkomen dan moet hij tijdig en vóór 31 december 2023 maatregelen nemen, dat is namelijk het eerste peilmoment. Zo niet, dan zal een aanmerkelijk heffing van (nu) 26,9% worden geheven bij de directeur- groot aandeelhouder over het bedrag van de schuld voor zover hoger dan 700.000 euro.

Een van de methoden om de schuld terug te brengen is het terugbetalen van aandelenkapitaal, waarbij verrekening kan plaatsvinden met de uitstaande schuld. Of het aflossen op de schuld door het overdragen van de privé effectenportefeuille of onroerend goed aan de bv. Herfinancieren van de schuld aan de bv. bij een bank is ook een mogelijkheid.

Het is dus belangrijk tijdig in actie te komen en in overleg met uw belastingadviseur en notaris een actieplan op te stellen. Immers effecten of onroerend goed kunnen nu veel waarde vertegenwoordigen, maar is dat ultimo 2023 ook nog zo? Die waarde kan immers fluctueren als gevolg van economische ontwikkelingen.

Xander Stuijt

Krans Notarissen denkt hierover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Neem zelf de regie met calamiteitenplan

Ondernemen is vooruitzien en rekening houden met risico’s. Hoe blijft uw bedrijf overeind bij een calamiteit?

Belangrijke elementen van een calamiteitenplan zijn back-ups van belangrijke processen, verzekeringen en dergelijke. Maar voorziet uw calamiteitenplan ook in situaties waarin u als ondernemer zelf wegvalt? Stel dat u langere tijd of definitief uitgeschakeld bent, wie neemt dan uw taken als bestuurder waar en wie behartigt uw belangen als aandeelhouder? Laat het er niet op aankomen en neem zelf de regie door ook dit soort situaties in het calamiteitenplan mee te nemen.

Ontstentenis en belet

Een van de eerste zaken die geregeld moet worden, is de aanwijzing van de persoon die in dergelijke situaties het bestuur van de onderneming tijdelijk overneemt. De basis voor de regeling voor ontstentenis en belet, zoals de regeling wordt genoemd, vindt u in de statuten. Meestal staat in de statuten dat de algemene vergadering van aandeelhouders daarvoor iemand aanwijst. Papier is geduldig, in de praktijk blijkt dat het onderwerp wel in de statuten geregeld is, maar dat niemand is aangewezen. Maak er daarom een jaarlijks terugkerend actiepunt van door bij het vaststellen van de jaarrekening ook iemand aan te wijzen die het bestuur van de bv tijdelijk kan waarnemen als de bestuurder langdurig is uitgeschakeld.

Levenstestament

Aanvullend daarop kan in een levenstestament worden vastgelegd wat er met de onderneming moet gebeuren als de ondernemer wegvalt. In het levenstestament kan een volmacht gegeven worden aan een persoon die, in overeenstemming met de wensen van de ondernemer, de onderneming voortzet. Een levenstestament is bedoeld voor situaties waarin iemand nog wel in leven is maar tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn belangen en die van de onderneming te behartigen.

Voor het geval de ondernemer door overlijden wegvalt, kan in een testament een executeur worden aangewezen die, in overeenstemming met de wensen van de ondernemer, diens nalatenschap en de onderneming afwikkelt. Zo voorkomt u onduidelijkheid over uw wensen en houdt u zelf te touwtjes in handen als u onverhoopt langere tijd uitgeschakeld bent of komt te overlijden.

Xander Stuijt

Krans Notarissen denkt hierover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

 

Verplichte ubo-registratie bij KvK ingevoerd

Sinds maart 2022 is het voor de meer dan 1,5 miljoen in Nederland gevestigde organisaties verplicht hun ubo in het ubo-register bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te hebben.

Xander Stuijt

Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Dat zegt nog niet zo veel. Niet iedere persoon die aandelen heeft in een BV is een ubo en ook een stichting kan een ubo hebben. In verband met de regelgeving in Europa op het gebied van het tegengaan van fraude en vooral het voorkomen van witwassen, moet inzichtelijk worden wie er aan de touwtjes trekt in een organisatie. Dat kan iemand zijn die in financiële zin profijt heeft van de organisatie of binnen de organisatie de beslissingen neemt.

Aandelen en stemrecht

Om erachter te komen wie de uiteindelijk belanghebbende is, zijn in de wet criteria opgenomen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wie de ubo is. Bij een BV is dat degene die meer dan 25% van de aandelen bezit of het stemrecht heeft. Is er niemand op wie de criteria van toepassing zijn? Dan worden de bestuurders als ubo ingeschreven in het ubo-register. Een organisatie kan meerdere ubo’s hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst, de instelling die verantwoordelijk is voor de handhaving van de ubo-registraties, is begonnen met het versturen van een allerlaatste herinnering aan organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben of waarvan de registratie niet volledig is. Wie hierop niet reageert, riskeert een boete of dwangsom. De boete kan oplopen tot 22.500 euro.

Voorkomen is beter dan genezen, dus organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben, doen er verstandig aan dit alsnog te doen. Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels rond de ubo-registratie. Als u daarover vragen hebt, helpen onze specialisten u graag. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt
www.kransnotarissen.nl

Goede Zaken TV met notaris Xander Stuijt

Begin jaren 80 maakte Xander Stuijt zijn entree in het notariaat. Als zoon van een notaris verrichtte hij als student hand- en spandiensten bij zijn vader op kantoor. In 1985 ging Xander als jonkie aan de slag bij Krans Notarissen, om alweer een kwart eeuw geleden zelf notaris te worden.

In een video-interview met Jaap Sluis van Goede Zaken blikt de jubilaris terug en vooral vooruit. Nog steeds, zegt hij, heeft de gemiddelde Nederlander als het om notarissen gaat een beeld van een ’druk-op-de-knop-aktemaker’. Dat doet volgens hem in de verste verte geen recht aan het vak en dat beeld probeert de Haarlemmer, mede als Goede Zaken-columnist, bij te stellen.