Tag Archief van: Xander Stuijt

Te veel lenen van uw eigen bv leidt tot belastingheffing

Al eerder schreven we op deze pagina Goede Zaken over het wetsvoorstel om bovenmatig lenen van geld van de eigen bv tegen te gaan. Op 13 september 2022 is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt.

Kort gezegd houdt de nieuwe regeling in dat inkomstenbelasting moet worden betaald als een aandeelhouder meer dan 700.000 euro bij de eigen bv heeft geleend. Het maakt daarbij niet uit wat voor type lening het is, bijvoorbeeld een langlopende lening of in rekening-courant. Er geldt wel een uitzondering als het geld is gebruikt voor een eigen woning, mits aan alle voorwaarden (waaronder renteaftrek in box 1) wordt voldaan. Vanaf 2023 geldt bovendien dat als geld geleend wordt van de eigen bv voor de aankoop van een eigen woning, een hypotheek moet worden gevestigd ten behoeve van die bv. Die hypotheek geeft de bv zekerheid voor de terugbetaling van de lening.

Eerste peilmoment

Wil een directeur-grootaandeelhouder die heffing voorkomen dan moet hij tijdig en vóór 31 december 2023 maatregelen nemen, dat is namelijk het eerste peilmoment. Zo niet, dan zal een aanmerkelijk heffing van (nu) 26,9% worden geheven bij de directeur- groot aandeelhouder over het bedrag van de schuld voor zover hoger dan 700.000 euro.

Een van de methoden om de schuld terug te brengen is het terugbetalen van aandelenkapitaal, waarbij verrekening kan plaatsvinden met de uitstaande schuld. Of het aflossen op de schuld door het overdragen van de privé effectenportefeuille of onroerend goed aan de bv. Herfinancieren van de schuld aan de bv. bij een bank is ook een mogelijkheid.

Het is dus belangrijk tijdig in actie te komen en in overleg met uw belastingadviseur en notaris een actieplan op te stellen. Immers effecten of onroerend goed kunnen nu veel waarde vertegenwoordigen, maar is dat ultimo 2023 ook nog zo? Die waarde kan immers fluctueren als gevolg van economische ontwikkelingen.

Xander Stuijt

Krans Notarissen denkt hierover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Neem zelf de regie met calamiteitenplan

Ondernemen is vooruitzien en rekening houden met risico’s. Hoe blijft uw bedrijf overeind bij een calamiteit?

Belangrijke elementen van een calamiteitenplan zijn back-ups van belangrijke processen, verzekeringen en dergelijke. Maar voorziet uw calamiteitenplan ook in situaties waarin u als ondernemer zelf wegvalt? Stel dat u langere tijd of definitief uitgeschakeld bent, wie neemt dan uw taken als bestuurder waar en wie behartigt uw belangen als aandeelhouder? Laat het er niet op aankomen en neem zelf de regie door ook dit soort situaties in het calamiteitenplan mee te nemen.

Ontstentenis en belet

Een van de eerste zaken die geregeld moet worden, is de aanwijzing van de persoon die in dergelijke situaties het bestuur van de onderneming tijdelijk overneemt. De basis voor de regeling voor ontstentenis en belet, zoals de regeling wordt genoemd, vindt u in de statuten. Meestal staat in de statuten dat de algemene vergadering van aandeelhouders daarvoor iemand aanwijst. Papier is geduldig, in de praktijk blijkt dat het onderwerp wel in de statuten geregeld is, maar dat niemand is aangewezen. Maak er daarom een jaarlijks terugkerend actiepunt van door bij het vaststellen van de jaarrekening ook iemand aan te wijzen die het bestuur van de bv tijdelijk kan waarnemen als de bestuurder langdurig is uitgeschakeld.

Levenstestament

Aanvullend daarop kan in een levenstestament worden vastgelegd wat er met de onderneming moet gebeuren als de ondernemer wegvalt. In het levenstestament kan een volmacht gegeven worden aan een persoon die, in overeenstemming met de wensen van de ondernemer, de onderneming voortzet. Een levenstestament is bedoeld voor situaties waarin iemand nog wel in leven is maar tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn belangen en die van de onderneming te behartigen.

Voor het geval de ondernemer door overlijden wegvalt, kan in een testament een executeur worden aangewezen die, in overeenstemming met de wensen van de ondernemer, diens nalatenschap en de onderneming afwikkelt. Zo voorkomt u onduidelijkheid over uw wensen en houdt u zelf te touwtjes in handen als u onverhoopt langere tijd uitgeschakeld bent of komt te overlijden.

Xander Stuijt

Krans Notarissen denkt hierover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

 

Verplichte ubo-registratie bij KvK ingevoerd

Sinds maart 2022 is het voor de meer dan 1,5 miljoen in Nederland gevestigde organisaties verplicht hun ubo in het ubo-register bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te hebben.

Xander Stuijt

Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Dat zegt nog niet zo veel. Niet iedere persoon die aandelen heeft in een BV is een ubo en ook een stichting kan een ubo hebben. In verband met de regelgeving in Europa op het gebied van het tegengaan van fraude en vooral het voorkomen van witwassen, moet inzichtelijk worden wie er aan de touwtjes trekt in een organisatie. Dat kan iemand zijn die in financiële zin profijt heeft van de organisatie of binnen de organisatie de beslissingen neemt.

Aandelen en stemrecht

Om erachter te komen wie de uiteindelijk belanghebbende is, zijn in de wet criteria opgenomen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wie de ubo is. Bij een BV is dat degene die meer dan 25% van de aandelen bezit of het stemrecht heeft. Is er niemand op wie de criteria van toepassing zijn? Dan worden de bestuurders als ubo ingeschreven in het ubo-register. Een organisatie kan meerdere ubo’s hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst, de instelling die verantwoordelijk is voor de handhaving van de ubo-registraties, is begonnen met het versturen van een allerlaatste herinnering aan organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben of waarvan de registratie niet volledig is. Wie hierop niet reageert, riskeert een boete of dwangsom. De boete kan oplopen tot 22.500 euro.

Voorkomen is beter dan genezen, dus organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben, doen er verstandig aan dit alsnog te doen. Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels rond de ubo-registratie. Als u daarover vragen hebt, helpen onze specialisten u graag. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt
www.kransnotarissen.nl

Goede Zaken TV met notaris Xander Stuijt

Begin jaren 80 maakte Xander Stuijt zijn entree in het notariaat. Als zoon van een notaris verrichtte hij als student hand- en spandiensten bij zijn vader op kantoor. In 1985 ging Xander als jonkie aan de slag bij Krans Notarissen, om alweer een kwart eeuw geleden zelf notaris te worden.

In een video-interview met Jaap Sluis van Goede Zaken blikt de jubilaris terug en vooral vooruit. Nog steeds, zegt hij, heeft de gemiddelde Nederlander als het om notarissen gaat een beeld van een ’druk-op-de-knop-aktemaker’. Dat doet volgens hem in de verste verte geen recht aan het vak en dat beeld probeert de Haarlemmer, mede als Goede Zaken-columnist, bij te stellen.

 

 

Slimme ondernemer regelt zaken op tijd

Van tijd tot tijd is het goed stil te staan bij de vraag ‘waar staat mijn onderneming over vijf of tien jaar?’ Wil ik dan nog zelf aan het roer staan, of is het dan tijd de dagelijkse beslommeringen aan een opvolger over te laten?

Xander Stuijt

Rondom een dergelijke beslissing spelen allerlei vragen. Is er binnen de familie iemand die geschikt is – en ook bereid – de onderneming voort te zetten? En, als er meer kinderen zijn, hoe zorgt u er dan voor dat zij gelijk behandeld worden? Bij de beantwoording van deze vragen spelen niet alleen zakelijke overwegingen een rol, het kan een emotioneel traject zijn voor u als overdrager, maar ook voor de opvolger(s) en de andere familieleden.

Het is goed om voor alle beslissingen die genomen moeten worden, voldoende tijd te nemen. U kunt daarbij gebruik maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, die het mogelijk maakt uw onderneming onder aantrekkelijke fiscale condities over te dragen aan uw opvolger(s). De voorwaarden van die regeling zijn complex en wilt u daar optimaal gebruik van maken, dan kan dat een aantal jaar in beslag nemen. Er zijn overigens plannen om deze regeling te versoberen, maar hoe dat er precies uit zal zien, is nu nog niet bekend.

Natuurlijk bepaalt niet alleen de fiscaliteit hoe u tot een goed eindresultaat komt; de juridische vormgeving van de onderneming en uw privésituatie spelen daarin een belangrijke rol. Heeft u bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden gemaakt, is uw testament nog up-to-date en wilt u de afspraken rond de overdracht van de onderneming vastleggen in een familiestatuut?

Al met al genoeg redenen om daarover in gesprek te gaan. Heeft u zelf plannen om uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie? Krans Notarissen denkt graag met u mee. Voor een vrijblijvende afspraak bent u altijd welkom.

Xander Stuijt
www.kransnotarissen.nl

Krans Notarissen signaleert fiscale schijnwerpers

Net als voorgaande jaren leverde Prinsjesdag ook deze keer weer een aantal voor ondernemers interessante onderwerpen op. De plannen zijn nog niet definitief, ze moeten door de het parlement en kunnen nog worden aangepast. Wij nemen alvast een voorschot daarop en signaleren de belangrijkste maatregelen voor ondernemers.

Xander Stuijt

In het Belastingplan 2021 was al vastgelegd dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Dat plan wordt in 2022 verder uitgevoerd. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan het voor zelfstandige ondernemers aantrekkelijk worden om de onderneming in een BV voort te zetten.

Loonbelasting en aandelen

Verder wordt de regeling aangepast voor werkgevers die hun werknemers willen betalen in de vorm van aandelen. Het nieuwe aan de regeling is dat pas loonbelasting hoeft te worden betaald op het moment dat de werknemer de aandelen mag verkopen aan een ander. Dat is immers ook het moment waarop de werknemer geld heeft om de belasting te betalen. De werknemer mag er ook voor kiezen de loonbelasting te betalen als de aandelen worden toegekend. Als notaris kunnen wij werkgevers èn werknemers helpen bij het vastleggen van de voorwaarden die aan de toekenning van aandelen zijn verbonden, zoals wanneer en aan wie de werknemer de aandelen mag verkopen.

Fonds voor gemene rekening

De constructies met open of besloten commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening staan al langer in de fiscale schijnwerpers. Verwacht wordt dat dit najaar een wetsvoorstel wordt ingediend waarbij de verplichting tot het betalen van Vennootschapsbelasting voor de open commanditaire vennootschap (CV) zal komen te vervallen. Ook zal het fonds voor gemene rekening aan de hand van andere fiscale criteria worden beoordeeld. Hoe deze regelingen er precies uit komen te zien, is op dit moment nog niet bekend. We zullen de vinger aan de pols houden. Als de wet op dit punt aangepast wordt, zal het noodzakelijk zijn bestaande structuren met open commanditaire vennootschappen aan te passen.

Xander Stuijt

Mocht u naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen met ons van gedachten willen wisselen, wij plannen graag een (virtuele) kop koffie met u in. Krans Notarissen helpt u graag verder.

www.kransnotarissen.nl

Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen

Veel bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben het waarschijnlijk al gemerkt: er komt een nieuwe wet, die het bestuur en het toezicht binnen hun organisatie of (sport)club verandert. Bij Krans Notarissen in Haarlem merkt men dat de wijziging veel betrokkenen bezighoudt. ‘We worden vaak gebeld door bestuursleden die zich afvragen of ze iets moeten veranderen aan hun statuten, de ‘spelregels’ van hun organisatie of club’, aldus notaris Xander Stuijt.

Xander Stuijt van Krans Notarissen: ´Er is nog genoeg tijd om een en ander aan te passen.´

Statuten goed doorlopen

‘De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2021´, vervolgt Xander Stuijt. ´Dat betekent niet per se dat een stichting of vereniging vóór die datum de statuten al bij de notaris gewijzigd moet hebben. Er is dus tijd om een en ander aan te passen. Het is tevens een goed moment om de statuten in zijn geheel nog eens goed door te lopen en te bekijken of sommige statutaire bepalingen nog wel passen. Zo kan het zijn dat de doelomschrijving niet meer geheel overeenkomt met de feitelijke activiteiten. Het is dan ook goed om de tijd te nemen om in één keer grondig naar de statuten te kijken.’

Stappenplan en scan

Notaris Stuijt geeft aan dat zijn kantoor daarbij op meerdere manieren kan helpen. ‘Om een indicatie te krijgen van wat er aan de statuten veranderd zou kunnen worden, kan het bestuur de gratis online test doen op statutentest.nl. Daarnaast kan de organisatie bij ons een stappenplan opvragen of ons opdracht geven een scan van de statuten te doen. Het stappenplan is kosteloos; aan de scan kunnen kosten zijn verbonden, waarbij het uitgangspunt is dat we die zo laag mogelijk willen houden.’

Digitaal rechtsgeldig

Ten slotte heeft Xander Stuijt nog een tip, die niet alleen geldt voor verenigingen en stichtingen, maar ook voor BV’s. ‘Voor het geval u binnenkort nog een vergadering wilt organiseren: op basis van de tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 kan dat digitaal rechtsgeldig gebeuren, ook al staat dat niet in uw statuten vermeld. De wet wordt, zolang de overheid het niet wenselijk vindt dat grotere groepen bij elkaar komen, steeds per twee maanden verlengd. Wij hebben een handige handleiding voor het digitaal vergaderen. U kunt deze kosteloos bij ons aanvragen. Verder kan een organisatie vanwege de COVID-maatregelen de termijn verlengen voor het opstellen van een jaarverslag en financieel overzicht over het afgelopen boekjaar.‘

Het stappenplan en de handleiding kunt u opvragen via notarissen@kransnotarissen.nl. Wilt u een scan van uw statuten laten maken of heeft u andere vragen? Krans Notarissen helpt u graag.

www.kransnotarissen.nl

UBO-register voor uiteindelijk belanghebbende

Na het passeren van de akte van oprichting van zijn bv bleef meneer A. nog even zitten. ‘Zeg notaris, hoe zit dat nu met dat UBO-register. Moet ik daar nu iets mee?’ Jazeker, en niet alleen bij de oprichting van een bv.

Xander Stuijt

Laat ik het uitleggen. Sinds 27 september 2020 is er een UBO-register. Met de afkorting bedoelen we de Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Het UBO-register moet inzichtelijk maken wie bij juridische entiteiten in Nederland de dienst uit maakt. Bij een bv is dat degene die meer dan 25% van de aandelen heeft of meer dan een kwart van het stemrecht.

In het geval van meneer A. is hij dus de UBO van zijn bv en dat wordt geregistreerd in het register bij de Kamer van Koophandel. Ook stichtingen en verenigingen moeten een UBO registreren. De vereniging van eigenaren hoeft dat juist weer niet te doen. En een rechtspersoon kan meer dan één UBO hebben.

‘Zo, juist ja en hoe gaat dat dan in zijn werk?’, vroeg meneer A. In dit geval had hij niet alleen de formulieren voor de inschrijving van de bv in het handelsregister getekend, maar ook de UBO-verklaring. Daarmee melden wij straks meneer A. eerst als UBO aan bij de Kamer van Koophandel en daarna schrijven we de opgerichte bv in. Als meneer A. over een tijdje terugkomt, voor de overdracht van het nieuwe kantoorpand aan de bv, dan zullen we nog een keer vragen wie de UBO van de bv is. Vervolgens controleren we in het register of de gegevens die hij opgeeft actueel zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan actualiseren we de gegevens bij de Kamer van Koophandel.

Xander Stuijt

Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels bij de Kamer van Koophandel. Als u daarover vragen hebt, helpen wij u graag. Neem contact met ons op via:
notarissen@kransnotarissen.nl

Certificering van aandelen om continuïteit te waarborgen

Heb ik het eigenlijk wel goed geregeld voor mijn bedrijf? Het is een vraag die Xander Stuijt van Krans Notarissen in deze corona-tijd regelmatig krijgt. Die vraag beantwoordt hij meestal met een wedervraag: ‘Wat wil je dat er met de onderneming gebeurt als jij plotseling wegvalt?’

Xander Stuijt (links) met kantoorgenoot Tessa Bos: ‘Met certificering splits je als ondernemer het recht op winst en het stemrecht.’

Om dan te vervolgen met: ‘Je zou eens aan certificering van de aandelen moeten denken.’ Certificering van aandelen is een hulpmiddel, om de stabiliteit van de besluitvorming in de algemene vergadering van een bv – en daarmee indirect de continuïteit van de onderneming – te waarborgen. Bij certificering van aandelen draagt een aandeelhouder zijn aandelen, en dus ook het stemrecht, over aan een speciaal daarvoor opgerichte stichting. ‘Deze stichting administratiekantoor beheert de aandelen en zorgt ervoor dat er een doeltreffend bestuur gevoerd kan worden in de bv. Door het opzetten van een goede regeling voor de benoeming van daartoe gekwalificeerde bestuurders. De stichting is namelijk de aandeelhouder en stemt op de aandelen als er een algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuur van de stichting is de baas. De certificaten van aandelen geven uitsluitend recht op de winst. Je splitst als ondernemer dus eigenlijk het recht op winst en het stemrecht.’

‘En’, zo vervolgt Xander Stuijt zijn uitleg, ‘wij denken graag met je mee over de vormgeving van het bestuur. Je kunt het zo regelen dat, zolang jij zelf nog bij de onderneming betrokken bent, jij de enige bestuurder van de stichting bent. En daarnaast een regeling opnemen voor als zich een calamiteit voordoet. In de statuten van de stichting kan opgenomen worden wie na jou het bestuur vormt en dus de besluiten neemt over de bedrijfsvoering. Je voorkomt daarmee dat de zeggenschap terecht komt bij personen die de kennis ontberen om de onderneming goed te besturen.’

De stichting kan ook ingezet worden bij bedrijfsopvolging. Door het schenken van certificaten aan de kinderen kan alvast wat vermogen naar hen geschoven worden. De ondernemer blijft zelf bestuurder van de stichting en blijft dus zelf aan het hoofd staan van de onderneming. Als de kinderen oud genoeg zijn, kunnen ze via de stichting op speelse wijze bij de onderneming betrokken worden. ‘Kortom, genoeg stof voor een goed gesprek over de continuïteit van de onderneming’, zegt Xander Stuijt. ‘En denk ook eens aan een familiestatuut. Dat is een document waarin je afspraken vastlegt over allerlei onderwerpen die spelen in familiebedrijven. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van kinderen, opvolgers, dividendbeleid en de missie die je met je onderneming hebt. Daarover vertel ik in een volgende editie van Goede Zaken graag meer.’

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft op donderdagochtend voor ondernemers een telefonisch spreekuur van 8.30 – 9.30 uur.

www.kransnotarissen.nl

Meerdere opties overgangsregeling pensioen in eigen beheer

De regeling voor het opbouwen van een pensioen in eigen beheer is met ingang van 1 juli 2017 beëindigd. Notaris Xander Stuijt ziet in zijn praktijk dat veel ondernemers al een keuze gemaakt hebben voor de afwikkeling van hun in eigen beheer opgebouwde pensioen. Zij hebben in overleg met hun belastingadviseur of accountant gebruik gemaakt van een overgangsregeling en hun pensioen afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Xander Stuijt adviseert niet alleen de eigen belastingadviseur of accountant, maar ook een pensioendeskundige in te schakelen.

Die overgangsregeling eindigt op 31 december van dit jaar. Met ingang van 2020 zijn er geen mogelijkheden meer het huidige pensioen af te kopen of om te zetten, zonder dat daarover een flink bedrag aan belasting moet worden betaald. Wie nog geen keuze maakte èn nog van de overgangsregeling gebruik wil maken, moet dus snel in actie komen.

Compensatie (ex-)partner
De keuze voor de ene of de andere optie gaat niet alleen de ondernemer aan, ook zijn (ex-)partner is daarbij betrokken. Immers, niet alleen de pensioenaanspraken van de ondernemer kunnen afnemen, ook die van zijn (ex-)partner kunnen door de omzetting verminderen. Als dat het geval is, moet daarvoor gecompenseerd worden. Of en hoe hoog een compensatie moet zijn, en welke afspraken in dat kader gemaakt worden, hangt sterk af van de persoonlijke situatie van de ondernemer en diens (ex-)partner. Het is ook verstandig de testamenten te laten beoordelen. Als er sprake is van een oudedagsverplichting moet het testament daarop goed zijn afgestemd.

Lastige materie
Pensioenen zijn sowieso een lastige materie, wie zelf niet deskundig is op dit gebied, neemt al vlug een kostbare, verkeerde beslissing. Het is verstandig om met deskundigen te overleggen voor een definitief besluit te nemen. Denk daarbij niet alleen aan de eigen belastingadviseur of accountant, maar, zo adviseert Xander Stuijt, schakel ook een pensioendeskundige in. Daarna zorgt de notaris voor zorgvuldige vastlegging van de gemaakte afspraken. Regel het nu alvast goed, dan kunt u als ondernemer straks gerust van uw oude dag genieten.

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft voor ondernemers een telefonisch spreekuur op donderdag van 8.30-9.30 uur.

www.kransnotarissen.nl